Thống kê nhận lớp

Stt Họ tên SDT/Ngày đăng ký Lớp dạy Mã lớp Hình thức/Lệ phí Trang thái Chi tiết lớp
1 PHAN HOÀNG LONG
Hiện là: Kỹ sư
*** *** 5287
2020-09-09 00:31:17
Cần gia sư dạy môn Tiếng Anh lớp Lớp 7 ở Q. Bình Thạnh,Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000 đ
Đã đăng ký: 1 Gia sư
1581 Chuyển khoản
0% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
2
Hiện là:
*** ***
2016-10-06 16:04:53
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Tới trung tâm
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
3
Hiện là:
*** ***
2016-10-06 16:03:39
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Tới trung tâm
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
4
Hiện là:
*** ***
2016-10-06 15:42:20
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
5
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 19:36:21
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đã nhận lớp Xem
6
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 18:22:06
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đã nhận lớp Xem
7
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 17:53:40
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
8
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 17:32:50
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Tới trung tâm
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
9
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 15:14:34
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
10
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 15:12:10
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Không đạt Xem
11
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 14:36:19
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đã nhận lớp Xem
12
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 14:15:54
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đã nhận lớp Xem
13
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 11:05:00
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đủ điều kiện Xem
14
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 09:47:44
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Không đạt Xem
15
Hiện là:
*** ***
2016-10-05 09:47:24
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
16
Hiện là:
*** ***
2016-10-03 19:21:44
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đủ điều kiện Xem
17
Hiện là:
*** ***
2016-10-03 18:08:26
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Tới trung tâm
% = 0 vnđ
Chờ xét duyệt Xem
18
Hiện là:
*** ***
2016-10-03 11:52:53
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Không đạt Xem
19
Hiện là:
*** ***
2016-10-02 14:19:44
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Không đạt Xem
20
Hiện là:
*** ***
2016-10-02 12:12:16
Cần gia sư dạy môn lớp ở ,
Lương: 0 đ
Đã đăng ký: 0 Gia sư
15 Chuyển khoản
% = 0 vnđ
Đủ điều kiện Xem